Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ateljé B en een cliënt waarop Ateljé B deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Ateljé B
  Ateljé B zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ateljé B zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, via sms of via de mail aan Ateljé B melden.  Indien de cliënt deze verplichting niet, of niet tijdig nakomt (meer dan 10 minuten te laat op de afspraak verschijnen) hanteert Ateljé B de volgende regels:
 • Afspraken die tenminste 12 uur van te voren worden afgemeld, worden niet in rekening gebracht;
 • Bij het niet of niet tijdig (vanaf 10 minuten te laat) nakomen van de afspraak wordt 100% van de behandelprijs in rekening gebracht;
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Ateljé B de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Voor afmeldingen kunt u terecht op telefoonnummer 0471 44 90 94. Dit tijdens de dagen/uren dat het salon geopend is. Dinsdag tem zaterdag. Gekeken wordt naar het tijdstip dat de afmelding telefonisch ontvangen wordt.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van een afspraak is Ateljé B gemachtigd een factuur naar het door u opgegeven adres/mailadres te verzenden. Mocht betaling uitblijven, ontvangt u een herinneringsfactuur verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Na wederom geen gehoor wordt het factuurbedrag overgenomen door een incassobureau, de kosten voor het inschakelen van een incassobureau zullen tevens op u verhaald worden.

 1. Betaling
  Ateljé B vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Ateljé B vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bancontact te voldoen.
 2. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Ateljé B vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ateljé B aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ateljé B neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Ateljé B behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ateljé B zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 3. Geheimhouding
  Ateljé B is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ateljé B verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 4. 8. Aansprakelijkheid
  Ateljé B is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ateljé B is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ateljé B is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
 5. 9. Garantie
  Ateljé B geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien het duidelijk is dat de cliënt zelf schade heeft berokkend aan de producten/nagels/…
 6. 10. Beschadiging & diefstal
  YouniQue heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ateljé B meldt diefstal altijd bij de politie.
 7. 11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ateljé B. Ateljé B moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ateljé B de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ateljé B en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 8. Nail Art & Design Nails / Make-uplook
  Indien Ateljé B een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art of design nail ontwerp of een make-uplook, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels/gelaat van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art of design nail motieven of make-uplook berust bij Ateljé B. Indien de cliënt de aangebrachte nail art of design nail of make-uplook laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ateljé B. Ateljé B mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 9. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ateljé B het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  14. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Ateljé B en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk afgebroken of er zelf heeft afgeweekt.
 • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.