Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst en transactie tussen Ateljé B en een cliënt waarop Ateljé B deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Atelje B

Ateljé B zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ateljé B zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de dienst.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak via mail aan Ateljé B melden.  Indien de cliënt deze verplichting niet, of niet tijdig nakomt (meer dan 10 minuten te laat op de afspraak verschijnen) hanteert Ateljé B de volgende regels:
– Afspraken die tenminste 48 uur van te voren worden afgemeld, worden niet in rekening gebracht;
– Bij het niet of niet tijdig (vanaf 10 minuten te laat) nakomen van de afspraak wordt 100% van de prijs in rekening gebracht;

Voor afmeldingen kunt u terecht op info@ateljeb.be. Gekeken wordt naar het tijdstip dat de afmelding ontvangen wordt.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van een afspraak is Ateljé B gemachtigd een factuur naar het door u opgegeven adres/mailadres te verzenden. Mocht betaling uitblijven, ontvangt u een herinneringsfactuur verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Na wederom geen gehoor wordt het factuurbedrag overgenomen door een incassobureau, de kosten voor het inschakelen van een incassobureau zullen tevens op u verhaald worden.

4. Betaling

Ateljé B vermeldt alle prijzen van diensten en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Voorschotten worden nooit terugbetaald. Bij het boeken van een afspraak gaat men hier automatisch mee akkoord.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Ateljé B vóór de eerste dienst van alle gegevens, waarvan Ateljé B aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de diensten. Ateljé B neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Ateljé B behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ateljé B zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Ateljé B is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de dienst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ateljé B verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Ateljé B is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ateljé B is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ateljé B is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

8. Beschadiging & diefstal

Ateljé B heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt materialen, apparatuur of producten beschadigt. Ateljé B meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een dienst of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ateljé B. Ateljé B moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ateljé B de dienst opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ateljé B en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Make-uplook

Indien Ateljé B/de klant een voorbeeld toont van een make-uplook, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op het gelaat van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op een aangebrachte make-uplook berust bij Ateljé B. Indien de cliënt de aangebrachte make-uplook laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ateljé B. Ateljé B mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ateljé B het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ateljé B en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.